اصرار وزیر بهداشت بر ادغام بخش‎های درمانی تأمین اجتماعی/ این عدالت بیمه‎ای را زیر سؤال می‎برد

اصرار وزیر بهداشت بر ادغام بخش‎های درمانی تأمین اجتماعی/ این عدالت بیمه‎ای را زیر سؤال می‎برد
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی گفت: اصرار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ادغام بخش‎های درمانی تأمین اجتماعی در طرح تحول نظام سلامت عدالت بیمه‎ای را زیر سؤال می‎برد.

اصرار وزیر بهداشت بر ادغام بخش‎های درمانی تأمین اجتماعی/ این عدالت بیمه‎ای را زیر سؤال می‎برد

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی گفت: اصرار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ادغام بخش‎های درمانی تأمین اجتماعی در طرح تحول نظام سلامت عدالت بیمه‎ای را زیر سؤال می‎برد.
اصرار وزیر بهداشت بر ادغام بخش‎های درمانی تأمین اجتماعی/ این عدالت بیمه‎ای را زیر سؤال می‎برد

View more posts from this author