اصحاب رسانه رهرو شهیدان هستند/ خبرنگاران واقعیت‌ها را بگویند

اصحاب رسانه رهرو شهیدان هستند/ خبرنگاران واقعیت‌ها را بگویند
معاون اجرایی سازمان بسیج مستضعفین گفت: اصحاب رسانه با انتشار وقایع و حوادث روز و تحلیل مسائل دنیا می‌توانند ادامه‌دهنده راه شهدا باشند.

اصحاب رسانه رهرو شهیدان هستند/ خبرنگاران واقعیت‌ها را بگویند

معاون اجرایی سازمان بسیج مستضعفین گفت: اصحاب رسانه با انتشار وقایع و حوادث روز و تحلیل مسائل دنیا می‌توانند ادامه‌دهنده راه شهدا باشند.
اصحاب رسانه رهرو شهیدان هستند/ خبرنگاران واقعیت‌ها را بگویند

View more posts from this author