اشتغال کاذب بسیاری از اعضای نظام مهندسی کشاورزی مازندران

اشتغال کاذب بسیاری از اعضای نظام مهندسی کشاورزی مازندران
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: تعداد بسیاری از اعضای نظام مهندسی به‌دلیل نبود بستر مناسب برای اشتغال دارای شغل‌های کاذب بوده که این امر بسیار نگران‌کننده است.

اشتغال کاذب بسیاری از اعضای نظام مهندسی کشاورزی مازندران

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: تعداد بسیاری از اعضای نظام مهندسی به‌دلیل نبود بستر مناسب برای اشتغال دارای شغل‌های کاذب بوده که این امر بسیار نگران‌کننده است.
اشتغال کاذب بسیاری از اعضای نظام مهندسی کشاورزی مازندران

مرجع توریسم

View more posts from this author