اشتغال بیش از 7 هزار نفر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اشتغال بیش از 7 هزار نفر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان یک مجموعه اقتصادی است که بر دانش و فناوری تکیه داشته و نزدیک به 7 هزار نفر در آن اشتغال دارند که از نظر جمعیت دومین مجموعه اقتصادی شهر اصفهان به حساب می‌آید.

اشتغال بیش از 7 هزار نفر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان یک مجموعه اقتصادی است که بر دانش و فناوری تکیه داشته و نزدیک به 7 هزار نفر در آن اشتغال دارند که از نظر جمعیت دومین مجموعه اقتصادی شهر اصفهان به حساب می‌آید.
اشتغال بیش از 7 هزار نفر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

View more posts from this author