اشتغال بیش از 1000 نفر در ندامت‌گاه‌های اردبیل/ چالش‌های اجتماعی نباید به بحران تبدیل شوند

اشتغال بیش از 1000 نفر در ندامت‌گاه‌های اردبیل/ چالش‌های اجتماعی نباید به بحران تبدیل شوند
استاندار اردبیل گفت: با وجود درآمد خیلی کم،‌ بیش از هزار نفر در ندامتگاه و بازداشتگاه‌های استان اردبیل در کنار حرفه‌آموزی به اشتغال مشغول هستند.

اشتغال بیش از 1000 نفر در ندامت‌گاه‌های اردبیل/ چالش‌های اجتماعی نباید به بحران تبدیل شوند

استاندار اردبیل گفت: با وجود درآمد خیلی کم،‌ بیش از هزار نفر در ندامتگاه و بازداشتگاه‌های استان اردبیل در کنار حرفه‌آموزی به اشتغال مشغول هستند.
اشتغال بیش از 1000 نفر در ندامت‌گاه‌های اردبیل/ چالش‌های اجتماعی نباید به بحران تبدیل شوند

View more posts from this author