اشاره رهبری به برخی مسائل باید من انقلابی را از خجالت آب کند

اشاره رهبری به برخی مسائل باید من انقلابی را از خجالت آب کند
نماینده مردم فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در مجلس دهم با بیان اینکه زمانی که رهبری از بیکاری جوانان ابراز شرمندگی می‌کند باید من انقلابی از خجالت آب شوم گفت:شرمندگی از بیکاری جوانان و ولنگاری فرهنگی به ما مسؤولان برمی‌گردد.

اشاره رهبری به برخی مسائل باید من انقلابی را از خجالت آب کند

نماینده مردم فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در مجلس دهم با بیان اینکه زمانی که رهبری از بیکاری جوانان ابراز شرمندگی می‌کند باید من انقلابی از خجالت آب شوم گفت:شرمندگی از بیکاری جوانان و ولنگاری فرهنگی به ما مسؤولان برمی‌گردد.
اشاره رهبری به برخی مسائل باید من انقلابی را از خجالت آب کند

تکنولوژی جدید

View more posts from this author