اسکی همدان نیازمند تحولات جدی است/ مشکلات درون‌سیستمی اسکی برطرف شد

اسکی همدان نیازمند تحولات جدی است/ مشکلات درون‌سیستمی اسکی برطرف شد
رئیس فدراسیون اسکی گفت: امیدوارم در آینده‌ای نزدیک مجمع انتخاباتی هیأت اسکی برگزار شود زیرا این ورزش در همدان باید دچار تغییرات جدی شود.

اسکی همدان نیازمند تحولات جدی است/ مشکلات درون‌سیستمی اسکی برطرف شد

رئیس فدراسیون اسکی گفت: امیدوارم در آینده‌ای نزدیک مجمع انتخاباتی هیأت اسکی برگزار شود زیرا این ورزش در همدان باید دچار تغییرات جدی شود.
اسکی همدان نیازمند تحولات جدی است/ مشکلات درون‌سیستمی اسکی برطرف شد

View more posts from this author