اسکان‌ اضطراری 48 زائر پاکستانی در راه مانده در خراسان رضوی

اسکان‌ اضطراری 48 زائر پاکستانی در راه مانده در خراسان رضوی
توسط امدادگران هلال احمر خراسان رضوی به 48 زائر پاکستانی در راه مانده اسکان‌ اضطراری انجام شد.

اسکان‌ اضطراری 48 زائر پاکستانی در راه مانده در خراسان رضوی

توسط امدادگران هلال احمر خراسان رضوی به 48 زائر پاکستانی در راه مانده اسکان‌ اضطراری انجام شد.
اسکان‌ اضطراری 48 زائر پاکستانی در راه مانده در خراسان رضوی

View more posts from this author