اسماعیل شریفات چهره ویژه بازی استقلال خوزستان ـ ذوب آهن اصفهان

اسماعیل شریفات چهره ویژه بازی استقلال خوزستان ـ ذوب آهن اصفهان
چهره ویژه دیدار استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان اسماعیل شریفات بازیکن کوتاه قامت رامشیری است که نیم فصل نخست در تیم اصفهانی توپ می‌زد.

اسماعیل شریفات چهره ویژه بازی استقلال خوزستان ـ ذوب آهن اصفهان

چهره ویژه دیدار استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان اسماعیل شریفات بازیکن کوتاه قامت رامشیری است که نیم فصل نخست در تیم اصفهانی توپ می‌زد.
اسماعیل شریفات چهره ویژه بازی استقلال خوزستان ـ ذوب آهن اصفهان

View more posts from this author