اسلام دعوت به حیات و زندگی حقیقی را به ارمغان آورده است

اسلام دعوت به حیات و زندگی حقیقی را به ارمغان آورده است
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم عمل به تعالیم حقیقی اسلام، گفت: اسلام دعوت به حیات و زندگی حقیقی را برای مردم به ارمغان آورده است.

اسلام دعوت به حیات و زندگی حقیقی را به ارمغان آورده است

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم عمل به تعالیم حقیقی اسلام، گفت: اسلام دعوت به حیات و زندگی حقیقی را برای مردم به ارمغان آورده است.
اسلام دعوت به حیات و زندگی حقیقی را به ارمغان آورده است

View more posts from this author