اسلام از ناحیه افراط و تفریط ضربات سهمگینی متحمل شده است

اسلام از ناحیه افراط و تفریط ضربات سهمگینی متحمل شده است
یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه دشمن از افراط و تفریط استفاده می‌کند، گفت: دشمنان افراط افراطیون و تفریط تفریطی‌ها را بزرگ‌نمایی کرده و این مسأله را به همه تعمیم می‌دهد و از این مسأله اسلام ضربات سنگینی متحمل شده است.

اسلام از ناحیه افراط و تفریط ضربات سهمگینی متحمل شده است

یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه دشمن از افراط و تفریط استفاده می‌کند، گفت: دشمنان افراط افراطیون و تفریط تفریطی‌ها را بزرگ‌نمایی کرده و این مسأله را به همه تعمیم می‌دهد و از این مسأله اسلام ضربات سنگینی متحمل شده است.
اسلام از ناحیه افراط و تفریط ضربات سهمگینی متحمل شده است

خرم خبر

View more posts from this author