استکبارگران فوق‌تخصص ظاهرسازی هستند/ شهدا تکلیف‌گرا و بابصیرت بودند

استکبارگران فوق‌تخصص ظاهرسازی هستند/ شهدا تکلیف‌گرا و بابصیرت بودند
کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه آمریکا و استکبارگران فوق‌تخصص نیازشناسی با آدرس غلط و ظاهرسازی هستند، گفت: شهدا تکلیف‌گرا و بابصیرت بودند.

استکبارگران فوق‌تخصص ظاهرسازی هستند/ شهدا تکلیف‌گرا و بابصیرت بودند

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه آمریکا و استکبارگران فوق‌تخصص نیازشناسی با آدرس غلط و ظاهرسازی هستند، گفت: شهدا تکلیف‌گرا و بابصیرت بودند.
استکبارگران فوق‌تخصص ظاهرسازی هستند/ شهدا تکلیف‌گرا و بابصیرت بودند

View more posts from this author