استمرار دعا می‌تواند ظهور حضرت حجت(عج) را نزدیکتر کند

استمرار دعا می‌تواند ظهور حضرت حجت(عج) را نزدیکتر کند
مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) حاجی‌آباد گفت: استمرار دعا می‌تواند ظهور حضرت حضرت حجت(عج) را نزدیکتر کند.

استمرار دعا می‌تواند ظهور حضرت حجت(عج) را نزدیکتر کند

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) حاجی‌آباد گفت: استمرار دعا می‌تواند ظهور حضرت حضرت حجت(عج) را نزدیکتر کند.
استمرار دعا می‌تواند ظهور حضرت حجت(عج) را نزدیکتر کند

اسکای نیوز

View more posts from this author