استقلال بیش‌ از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد/ امیدوارم استقلال با منصوریان موفق شود

استقلال بیش‌ از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد/ امیدوارم استقلال با منصوریان موفق شود
یک پیشکسوت فوتبال گفت: استقلال تهران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد.

استقلال بیش‌ از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد/ امیدوارم استقلال با منصوریان موفق شود

یک پیشکسوت فوتبال گفت: استقلال تهران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد.
استقلال بیش‌ از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد/ امیدوارم استقلال با منصوریان موفق شود

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author