استقلالی‌ها به تمرین رفتند اما تمرین نکردند

استقلالی‌ها به تمرین رفتند اما تمرین نکردند
بازیکنان تیم فوتبال استقلال خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان روز گذشته اعتصاب کردند.

استقلالی‌ها به تمرین رفتند اما تمرین نکردند

بازیکنان تیم فوتبال استقلال خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان روز گذشته اعتصاب کردند.
استقلالی‌ها به تمرین رفتند اما تمرین نکردند

View more posts from this author