استقرار 7 ایستگاه بهداری ناجا در مرز مهران

استقرار 7 ایستگاه بهداری ناجا در مرز مهران
رئیس بهداری ناجا با اشاره به استقرار هفت ایستگاه بهداری در پایانه مرزی مهران گفت: تلاش بهداری ناجا کمک به سلامت پایدار کنندگان امنیت زائران است.

استقرار 7 ایستگاه بهداری ناجا در مرز مهران

رئیس بهداری ناجا با اشاره به استقرار هفت ایستگاه بهداری در پایانه مرزی مهران گفت: تلاش بهداری ناجا کمک به سلامت پایدار کنندگان امنیت زائران است.
استقرار 7 ایستگاه بهداری ناجا در مرز مهران

View more posts from this author