استقرار خانه بهداشت در کانکس 16 متری در روستای کوئیک‌عزیز

استقرار خانه بهداشت در کانکس 16 متری در روستای کوئیک‌عزیز
مسؤول خانه بهداشت روستای کوئیک‌عزیز از استقرار خانه بهداشت در کانکس 16 متری با امکانات محدوددر این روستای زلزله‌زده خبر داد.

استقرار خانه بهداشت در کانکس 16 متری در روستای کوئیک‌عزیز

مسؤول خانه بهداشت روستای کوئیک‌عزیز از استقرار خانه بهداشت در کانکس 16 متری با امکانات محدوددر این روستای زلزله‌زده خبر داد.
استقرار خانه بهداشت در کانکس 16 متری در روستای کوئیک‌عزیز

View more posts from this author