استقبال مردم کشورهایی از 4 قاره از پویش مردمی «شهدا نایب الزیاره‌ایم»/ ضرورت ورود رسانه‌ها برای انعکاس اخبار راهپیمایی اربعین

استقبال مردم کشورهایی از 4 قاره از پویش مردمی «شهدا نایب الزیاره‌ایم»/ ضرورت ورود رسانه‌ها برای انعکاس اخبار راهپیمایی اربعین
معاون اجرایی خبرگزاری فارس با اشاره به ابتکار این رسانه‌ در راه‌اندازی پویش «شهدا نائب الزیاره‌ایم»، گفت: این پویش مرزها را شکافت و علاوه بر مردم کشورمان با استقبال زائرانی از عراق، مصر، سوریه، لبنان، پاکستان، تایلند، ترکیه، اروپا و آمریکا مواجه شد.

استقبال مردم کشورهایی از 4 قاره از پویش مردمی «شهدا نایب الزیاره‌ایم»/ ضرورت ورود رسانه‌ها برای انعکاس اخبار راهپیمایی اربعین

معاون اجرایی خبرگزاری فارس با اشاره به ابتکار این رسانه‌ در راه‌اندازی پویش «شهدا نائب الزیاره‌ایم»، گفت: این پویش مرزها را شکافت و علاوه بر مردم کشورمان با استقبال زائرانی از عراق، مصر، سوریه، لبنان، پاکستان، تایلند، ترکیه، اروپا و آمریکا مواجه شد.
استقبال مردم کشورهایی از 4 قاره از پویش مردمی «شهدا نایب الزیاره‌ایم»/ ضرورت ورود رسانه‌ها برای انعکاس اخبار راهپیمایی اربعین

View more posts from this author