استفاده از ویدئوچک ارزیابی کار داوران را برای مسؤولان برگزار‌کننده مسابقات کبدی آسان کرده است

استفاده از ویدئوچک ارزیابی کار داوران را برای مسؤولان برگزار‌کننده مسابقات کبدی آسان کرده است
یکی از داوران گلستانی حاضر در پنجمین دوره رقابت‌های کبدی مردان آسیا گفت: استفاده از ویدئوچک ارزیابی کار داوران را برای مسؤولان برگزارکننده مسابقات آسان کرده است.

استفاده از ویدئوچک ارزیابی کار داوران را برای مسؤولان برگزار‌کننده مسابقات کبدی آسان کرده است

یکی از داوران گلستانی حاضر در پنجمین دوره رقابت‌های کبدی مردان آسیا گفت: استفاده از ویدئوچک ارزیابی کار داوران را برای مسؤولان برگزارکننده مسابقات آسان کرده است.
استفاده از ویدئوچک ارزیابی کار داوران را برای مسؤولان برگزار‌کننده مسابقات کبدی آسان کرده است

View more posts from this author