استفاده از فاینانس برای عملیاتی کردن راه‌آهن بوشهر ـ شیراز

استفاده از فاینانس برای عملیاتی کردن راه‌آهن بوشهر ـ شیراز
استاندار بوشهر گفت: یکی از مهمترین و در عین حال بیشترین نیاز توسعه‌ای استان بوشهر اتصال به خط سراسری راه‌آهن است که از طریق دریافت فاینانس دنبال می‌شود.

استفاده از فاینانس برای عملیاتی کردن راه‌آهن بوشهر ـ شیراز

استاندار بوشهر گفت: یکی از مهمترین و در عین حال بیشترین نیاز توسعه‌ای استان بوشهر اتصال به خط سراسری راه‌آهن است که از طریق دریافت فاینانس دنبال می‌شود.
استفاده از فاینانس برای عملیاتی کردن راه‌آهن بوشهر ـ شیراز

View more posts from this author