استفاده از ظرفیت مبلغان دینی در تشویق بی‌سوادان برای سوادآموزی

استفاده از ظرفیت مبلغان دینی در تشویق بی‌سوادان برای سوادآموزی
امام‌جمعه اقلید گفت: می‌توان از ظرفیت مبلغان دینی در اطلاع‌رسانی، ارتقای آگاهی عمومی و تشویق بی‌سوادان برای سوادآموزی استفاده کرد.

استفاده از ظرفیت مبلغان دینی در تشویق بی‌سوادان برای سوادآموزی

امام‌جمعه اقلید گفت: می‌توان از ظرفیت مبلغان دینی در اطلاع‌رسانی، ارتقای آگاهی عمومی و تشویق بی‌سوادان برای سوادآموزی استفاده کرد.
استفاده از ظرفیت مبلغان دینی در تشویق بی‌سوادان برای سوادآموزی

سپهر نیوز

View more posts from this author