استفاده از طب سنتی باید با برپایه تحصیلات دانشگاهی باشد

استفاده از طب سنتی باید با برپایه تحصیلات دانشگاهی باشد
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان البرز گفت: استفاده از طب سنتی باید با استفاده روش‌های درست و برپایه تحصیلات دانشگاهی باشد.

استفاده از طب سنتی باید با برپایه تحصیلات دانشگاهی باشد

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان البرز گفت: استفاده از طب سنتی باید با استفاده روش‌های درست و برپایه تحصیلات دانشگاهی باشد.
استفاده از طب سنتی باید با برپایه تحصیلات دانشگاهی باشد

مرکز فیلم

View more posts from this author