استفاده از بالگرد فرمانده ارتش در زلزله کرمانشاه برای انتقال مجروح

استفاده از بالگرد فرمانده ارتش در زلزله کرمانشاه برای انتقال مجروح
رئیس سازمان اورژانس با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: از صحنه‌های جالبی که در آن مقطع شاهد بودیم، این بود که ما حتی با بالگرد فرمانده ارتش مجروح جابه‌جا کردیم و فرماندهان نظامی شخصا در انتقال مجروحان کمک‌رسانی می‌کردند.

استفاده از بالگرد فرمانده ارتش در زلزله کرمانشاه برای انتقال مجروح

رئیس سازمان اورژانس با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: از صحنه‌های جالبی که در آن مقطع شاهد بودیم، این بود که ما حتی با بالگرد فرمانده ارتش مجروح جابه‌جا کردیم و فرماندهان نظامی شخصا در انتقال مجروحان کمک‌رسانی می‌کردند.
استفاده از بالگرد فرمانده ارتش در زلزله کرمانشاه برای انتقال مجروح

View more posts from this author