استعفای عضو شورای اسلامی شهر نکا

استعفای عضو شورای اسلامی شهر نکا
با شدت گرفتن زمزمه‌های دو شغله بودن عضو شورای اسلامی شهر نکا، علی‌اصغر فضلی‌چورتی تنها حدود پنج ماه مانده به انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر و روستا از عضویت در شورای اسلامی این شهر استعفا داد.

استعفای عضو شورای اسلامی شهر نکا

با شدت گرفتن زمزمه‌های دو شغله بودن عضو شورای اسلامی شهر نکا، علی‌اصغر فضلی‌چورتی تنها حدود پنج ماه مانده به انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر و روستا از عضویت در شورای اسلامی این شهر استعفا داد.
استعفای عضو شورای اسلامی شهر نکا

View more posts from this author