استخدام 18 هزار نفر در دستگاه‌های دولتی/ متوسط سن مدیریت در کشور را به 40 سال می‌رسانیم

استخدام 18 هزار نفر در دستگاه‌های دولتی/ متوسط سن مدیریت در کشور را به 40 سال می‌رسانیم
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آگهی استخدام 18 هزار نفر امروز در سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود و از شنبه ثبت نام افراد متقاضی استخدام با شرایط ذکر شده در متن آگهی آغاز می‌شود.

استخدام 18 هزار نفر در دستگاه‌های دولتی/ متوسط سن مدیریت در کشور را به 40 سال می‌رسانیم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آگهی استخدام 18 هزار نفر امروز در سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود و از شنبه ثبت نام افراد متقاضی استخدام با شرایط ذکر شده در متن آگهی آغاز می‌شود.
استخدام 18 هزار نفر در دستگاه‌های دولتی/ متوسط سن مدیریت در کشور را به 40 سال می‌رسانیم

View more posts from this author