استخدام 11 هزار پرستار در کشور/ کمک‌پرستاران جایگزین پرستاران نمی‌شوند

استخدام 11 هزار پرستار در کشور/ کمک‌پرستاران جایگزین پرستاران نمی‌شوند
مدیرکل دفتر توانمندسازی، ارتقاء و بهره‌وری سرمایه‌های انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت گفت: سال گذشته 11 هزار پرستار در کشور استخدام شد.

استخدام 11 هزار پرستار در کشور/ کمک‌پرستاران جایگزین پرستاران نمی‌شوند

مدیرکل دفتر توانمندسازی، ارتقاء و بهره‌وری سرمایه‌های انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت گفت: سال گذشته 11 هزار پرستار در کشور استخدام شد.
استخدام 11 هزار پرستار در کشور/ کمک‌پرستاران جایگزین پرستاران نمی‌شوند

View more posts from this author