استان سمنان در اغتشاشات اخیر کمترین آسیب را دید

استان سمنان در اغتشاشات اخیر کمترین آسیب را دید
دادستان سمنان گفت: در اغتشاشات اخیر، استان سمنان کمترین آسیب را خورد و تلفات جانی و مالی نداشت.

استان سمنان در اغتشاشات اخیر کمترین آسیب را دید

دادستان سمنان گفت: در اغتشاشات اخیر، استان سمنان کمترین آسیب را خورد و تلفات جانی و مالی نداشت.
استان سمنان در اغتشاشات اخیر کمترین آسیب را دید

View more posts from this author