استان بوشهر قطب ورزش‌های آبی کشور شود

استان بوشهر قطب ورزش‌های آبی کشور شود
وزیر ورزش و جوانان گفت: استان بوشهر با داشتن ظرفیت‌های مناسب برای توسعه ورزش‌های آبی می‌تواند به عنوان یک قطب این ورزش‌ها مد نظر قرار گیرد.

استان بوشهر قطب ورزش‌های آبی کشور شود

وزیر ورزش و جوانان گفت: استان بوشهر با داشتن ظرفیت‌های مناسب برای توسعه ورزش‌های آبی می‌تواند به عنوان یک قطب این ورزش‌ها مد نظر قرار گیرد.
استان بوشهر قطب ورزش‌های آبی کشور شود

View more posts from this author