استانداردهای مورد انتظار یونسکو و شبکه ژئوپارک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد

استانداردهای مورد انتظار یونسکو و شبکه ژئوپارک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد
مدیر ژئوپارک قشم گفت: برای اینکه ژئوپارک قشم بتواند نقش لیدری ژئوپارک‌های خاورمیانه را داشته باشد باید استانداردهای مورد انتظار یونسکو و شبکه ژئوپارک‌ها را در اجرای برنامه‌ها رعایت نماید.

استانداردهای مورد انتظار یونسکو و شبکه ژئوپارک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد

مدیر ژئوپارک قشم گفت: برای اینکه ژئوپارک قشم بتواند نقش لیدری ژئوپارک‌های خاورمیانه را داشته باشد باید استانداردهای مورد انتظار یونسکو و شبکه ژئوپارک‌ها را در اجرای برنامه‌ها رعایت نماید.
استانداردهای مورد انتظار یونسکو و شبکه ژئوپارک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد

خرید vpn از طریق بانک ملی

استخدام آموزش و پرورش

View more posts from this author