اسامی فیلم‌‌های بخش «مسابقه سینمای ایران» سى‌اُمین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان اعلام شد

اسامی فیلم‌‌های بخش «مسابقه سینمای ایران» سى‌اُمین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان اعلام شد
هیأت انتخاب اسامى 11 اثر پذیرفته شده در بخش «مسابقه سینمای ایران» در سى‌ُامین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان را اعلام کرد.

اسامی فیلم‌‌های بخش «مسابقه سینمای ایران» سى‌اُمین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان اعلام شد

هیأت انتخاب اسامى 11 اثر پذیرفته شده در بخش «مسابقه سینمای ایران» در سى‌ُامین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان را اعلام کرد.
اسامی فیلم‌‌های بخش «مسابقه سینمای ایران» سى‌اُمین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان اعلام شد

View more posts from this author