اساس کل کشور بر ایجاد اشتغال است

اساس کل کشور بر ایجاد اشتغال است
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: اساس کل کشور بر ایجاد اشتغال است، بنابراین حفظ اشتغال مهم‌تر از ایجاد آن است.

اساس کل کشور بر ایجاد اشتغال است

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: اساس کل کشور بر ایجاد اشتغال است، بنابراین حفظ اشتغال مهم‌تر از ایجاد آن است.
اساس کل کشور بر ایجاد اشتغال است

View more posts from this author