از کشمکش‌ داخلی تا تقدیم عنوان «بی‌سواد» به روسا!/ تخریب به چه قیمت؟

از کشمکش‌ داخلی تا تقدیم عنوان «بی‌سواد» به روسا!/ تخریب به چه قیمت؟
وقتی رئیس اتاق اصناف همدان، روسای اتحادیه‌های صنفی را «بی‌سواد» می‌خواند، عمق فاجعه در کارزار انتخاباتی اتاق اصناف را متذکر می‌شود و این سؤوال را مطرح می‌کند که کسب کرسی هیأت رئیس این اتاق چه میزان ارزش دارد؟

از کشمکش‌ داخلی تا تقدیم عنوان «بی‌سواد» به روسا!/ تخریب به چه قیمت؟

وقتی رئیس اتاق اصناف همدان، روسای اتحادیه‌های صنفی را «بی‌سواد» می‌خواند، عمق فاجعه در کارزار انتخاباتی اتاق اصناف را متذکر می‌شود و این سؤوال را مطرح می‌کند که کسب کرسی هیأت رئیس این اتاق چه میزان ارزش دارد؟
از کشمکش‌ داخلی تا تقدیم عنوان «بی‌سواد» به روسا!/ تخریب به چه قیمت؟

View more posts from this author