از پدیده شناخت کامل دارم/ نمی‌توانیم برزای را جذب کنیم

از پدیده شناخت کامل دارم/ نمی‌توانیم برزای را جذب کنیم
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: نسبت به تیم پدیده و سرمربی این تیم شناخت کامل دارم، چراکه از تفکرات مهاجری باخبرم و اسکلت این تیم نیز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

از پدیده شناخت کامل دارم/ نمی‌توانیم برزای را جذب کنیم

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: نسبت به تیم پدیده و سرمربی این تیم شناخت کامل دارم، چراکه از تفکرات مهاجری باخبرم و اسکلت این تیم نیز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.
از پدیده شناخت کامل دارم/ نمی‌توانیم برزای را جذب کنیم

View more posts from this author