از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی

از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی
استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای تدوین پیوست‌های فرهنگی و حضور روحانیون در صحنه اجرایی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر دانیش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی از موضوعات اصلی چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم بوده است.

از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی

استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای تدوین پیوست‌های فرهنگی و حضور روحانیون در صحنه اجرایی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر دانیش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی از موضوعات اصلی چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم بوده است.
از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی

بازی

View more posts from this author