از طریق ورزش می‌توانیم با دنیا سخن بگوییم/ گام‌های زیادی در توسعه ورزش قم برداشته شده است

از طریق ورزش می‌توانیم با دنیا سخن بگوییم/ گام‌های زیادی در توسعه ورزش قم برداشته شده است
معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه از طریق ورزش می‌توانیم با دنیا سخن بگوییم، گفت: تمام کسانی که برای توسعه ورزش تلاش می‌کنند برای شادابی و نشاط جامعه تلاش کرده و این حرکتی در مسیر اجرای امر به معروف است.

از طریق ورزش می‌توانیم با دنیا سخن بگوییم/ گام‌های زیادی در توسعه ورزش قم برداشته شده است

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه از طریق ورزش می‌توانیم با دنیا سخن بگوییم، گفت: تمام کسانی که برای توسعه ورزش تلاش می‌کنند برای شادابی و نشاط جامعه تلاش کرده و این حرکتی در مسیر اجرای امر به معروف است.
از طریق ورزش می‌توانیم با دنیا سخن بگوییم/ گام‌های زیادی در توسعه ورزش قم برداشته شده است

View more posts from this author