از شیراز تا قم برای اهدای خون نادر

از شیراز تا قم برای اهدای خون نادر
جوان شیرازی که به تازگی مطلع شده که دارای گروه خونی نادر است از نحوه چگونگی اطلاع یافتن از این قضیه و تلاش‌هایش برای رساندن خون خود به سازمان انتقال خون قم پس از دریافت تقاضا از سوی یک پزشک سخن گفت.

از شیراز تا قم برای اهدای خون نادر

جوان شیرازی که به تازگی مطلع شده که دارای گروه خونی نادر است از نحوه چگونگی اطلاع یافتن از این قضیه و تلاش‌هایش برای رساندن خون خود به سازمان انتقال خون قم پس از دریافت تقاضا از سوی یک پزشک سخن گفت.
از شیراز تا قم برای اهدای خون نادر

View more posts from this author