از سروصداهای سیاسی بیرون از ایران نمی‌ترسیم/ افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی آغاز پیشرفتی برای خراسان‌جنوبی است

از سروصداهای سیاسی بیرون از ایران نمی‌ترسیم/ افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی آغاز پیشرفتی برای خراسان‌جنوبی است
سرمایه‌گذار آفریقایی نیروگاه خورشیدی خوسف با بیان اینکه تاکنون برای این پروژه 60 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است، گفت: ما از سر و صداهای سیاسی که بیرون از ایران علیه این کشور وجود دارد نمی‌ترسیم و مصمم به کار خود ادامه می‌دهیم.

از سروصداهای سیاسی بیرون از ایران نمی‌ترسیم/ افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی آغاز پیشرفتی برای خراسان‌جنوبی است

سرمایه‌گذار آفریقایی نیروگاه خورشیدی خوسف با بیان اینکه تاکنون برای این پروژه 60 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است، گفت: ما از سر و صداهای سیاسی که بیرون از ایران علیه این کشور وجود دارد نمی‌ترسیم و مصمم به کار خود ادامه می‌دهیم.
از سروصداهای سیاسی بیرون از ایران نمی‌ترسیم/ افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی آغاز پیشرفتی برای خراسان‌جنوبی است

View more posts from this author