از ذوق‌زدگی سعودی‌ها تا کشورهایی که از ترس دست‌ و پا می‌زنند

از ذوق‌زدگی سعودی‌ها تا کشورهایی که از ترس دست‌ و پا می‌زنند
نماز جمعه این هفته سراسر کشور در نقاط مختلف کشور با حضور دشمن‌شکن ملت ولایی ایران برگزار شد.

از ذوق‌زدگی سعودی‌ها تا کشورهایی که از ترس دست‌ و پا می‌زنند

نماز جمعه این هفته سراسر کشور در نقاط مختلف کشور با حضور دشمن‌شکن ملت ولایی ایران برگزار شد.
از ذوق‌زدگی سعودی‌ها تا کشورهایی که از ترس دست‌ و پا می‌زنند

View more posts from this author