از باور به آب‌های نر و ماده تا پخت آش کوسه‌گلی برای طلب باران

از باور به آب‌های نر و ماده تا پخت آش کوسه‌گلی برای طلب باران
در روستای هونجان شهرستان شهرضا باورهایی درباره آب‌های نر و ماده و خصوصیات آنها، آب دزدی، آب سار و کوسه گلی بوده، باورهایی که همگی در جهت درخواست ازدیاد آب بوده است.

از باور به آب‌های نر و ماده تا پخت آش کوسه‌گلی برای طلب باران

در روستای هونجان شهرستان شهرضا باورهایی درباره آب‌های نر و ماده و خصوصیات آنها، آب دزدی، آب سار و کوسه گلی بوده، باورهایی که همگی در جهت درخواست ازدیاد آب بوده است.
از باور به آب‌های نر و ماده تا پخت آش کوسه‌گلی برای طلب باران

View more posts from this author