از بازی فوتبال با دانش‌آموزان تا قضاوت در عرصه‌های بین‌المللی

از بازی فوتبال با دانش‌آموزان تا قضاوت در عرصه‌های بین‌المللی
عمران جباری معلم، کشتی‌گیر و داور پرافتخار استان مرکزی است که هم بازی فوتبال با دانش‌آموزان در مدرسه را تجربه کرده و هم به قضاوت در عرصه‌های بین‌المللی کشتی پرداخته است.

از بازی فوتبال با دانش‌آموزان تا قضاوت در عرصه‌های بین‌المللی

عمران جباری معلم، کشتی‌گیر و داور پرافتخار استان مرکزی است که هم بازی فوتبال با دانش‌آموزان در مدرسه را تجربه کرده و هم به قضاوت در عرصه‌های بین‌المللی کشتی پرداخته است.
از بازی فوتبال با دانش‌آموزان تا قضاوت در عرصه‌های بین‌المللی

View more posts from this author