از افتتاح پارک آبی تا اداره شهر باز هم به شیوه اصفهانی

از افتتاح پارک آبی تا اداره شهر باز هم به شیوه اصفهانی
تصویب متمم قرارداد پارک آبی بوستان غدیر قم مهم‌ترین مصوبه جلسه شورای شهر قم بود که منجر به افتتاح این بوستان در عید فطر خواهد شد.

از افتتاح پارک آبی تا اداره شهر باز هم به شیوه اصفهانی

تصویب متمم قرارداد پارک آبی بوستان غدیر قم مهم‌ترین مصوبه جلسه شورای شهر قم بود که منجر به افتتاح این بوستان در عید فطر خواهد شد.
از افتتاح پارک آبی تا اداره شهر باز هم به شیوه اصفهانی

آهنگ جدید

View more posts from this author