ازدحام مردم در بیمارستان دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند

ازدحام مردم در بیمارستان دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند
مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت: به دلیل اینکه ریزعلی حاجوی در بخش مراقبت‌های ویژه این مرکز بستری است، بر این اساس محدودیت ملاقات دارد .

ازدحام مردم در بیمارستان دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند

مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت: به دلیل اینکه ریزعلی حاجوی در بخش مراقبت‌های ویژه این مرکز بستری است، بر این اساس محدودیت ملاقات دارد .
ازدحام مردم در بیمارستان دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند

View more posts from this author