اروپا باید از کارشکنی‌ آمریکا در خصوص برجام جلوگیری کند

اروپا باید از کارشکنی‌ آمریکا در خصوص برجام جلوگیری کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اروپایی‌ها باید بتوانند از کارشکنی‌ها و شیطنت‌های آمریکا در خصوص برجام جلوگیری کنند و نقش خود را در این خصوص ایفا کنند.

اروپا باید از کارشکنی‌ آمریکا در خصوص برجام جلوگیری کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اروپایی‌ها باید بتوانند از کارشکنی‌ها و شیطنت‌های آمریکا در خصوص برجام جلوگیری کنند و نقش خود را در این خصوص ایفا کنند.
اروپا باید از کارشکنی‌ آمریکا در خصوص برجام جلوگیری کند

View more posts from this author