اروپایی‌ها در قضیه برجام با آمریکا همراه می‌شوند، دولتی‌ها منافع ملت را در نظر بگیرند/ جوانان فریب توطئه فرهنگی و عملیات روانی دشمن را نخورند

اروپایی‌ها در قضیه برجام با آمریکا همراه می‌شوند، دولتی‌ها منافع ملت را در نظر بگیرند/ جوانان فریب توطئه فرهنگی و عملیات روانی دشمن را نخورند
مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: اروپایی‌ها براساس تصمیم آمریکا مجبورند در ادامه راه با او حرکت کنند و خیلی بعید نیست که منافع خود با آمریکا را بر ما ترجیح دهند.

اروپایی‌ها در قضیه برجام با آمریکا همراه می‌شوند، دولتی‌ها منافع ملت را در نظر بگیرند/ جوانان فریب توطئه فرهنگی و عملیات روانی دشمن را نخورند

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: اروپایی‌ها براساس تصمیم آمریکا مجبورند در ادامه راه با او حرکت کنند و خیلی بعید نیست که منافع خود با آمریکا را بر ما ترجیح دهند.
اروپایی‌ها در قضیه برجام با آمریکا همراه می‌شوند، دولتی‌ها منافع ملت را در نظر بگیرند/ جوانان فریب توطئه فرهنگی و عملیات روانی دشمن را نخورند

View more posts from this author