ارمیان؛ روستای منحصربه‌فرد دوقلوها!

ارمیان؛ روستای منحصربه‌فرد دوقلوها!
روستای 500 نفره ارمیان واقع در شهرستان میامی و در فاصله 25 کیلومتری این شهر قرار دارد که جشنواره دوقلوها برای نخستین بار در این روستا برگزار شد.

ارمیان؛ روستای منحصربه‌فرد دوقلوها!

روستای 500 نفره ارمیان واقع در شهرستان میامی و در فاصله 25 کیلومتری این شهر قرار دارد که جشنواره دوقلوها برای نخستین بار در این روستا برگزار شد.
ارمیان؛ روستای منحصربه‌فرد دوقلوها!

View more posts from this author