ارسال کمک‌های غیرنقدی دفتر آیت‌الله مکارم‌ شیرازی به مناطق زلزله‌زده

ارسال کمک‌های غیرنقدی دفتر آیت‌الله مکارم‌ شیرازی به مناطق زلزله‌زده
مرحله اول کمک‌های غیرنقدی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، شامل پتو، چادر و آب معدنی امروز در قم بارگیری و به مناطق زلزله‌زده غرب کشور ارسال شد.

ارسال کمک‌های غیرنقدی دفتر آیت‌الله مکارم‌ شیرازی به مناطق زلزله‌زده

مرحله اول کمک‌های غیرنقدی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، شامل پتو، چادر و آب معدنی امروز در قم بارگیری و به مناطق زلزله‌زده غرب کشور ارسال شد.
ارسال کمک‌های غیرنقدی دفتر آیت‌الله مکارم‌ شیرازی به مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author