ارسال بخشی از اقلام ستاد اربعین شهرداری رشت برای زلزله‌زدگان

ارسال بخشی از اقلام ستاد اربعین شهرداری رشت برای زلزله‌زدگان
رئیس شورای اسلامی شهر رشت از ارسال بخشی از اقلام ستاد اربعین شهرداری رشت به‌منظور کمک به زلزله‌زدگان به کرمانشاه خبر داد.

ارسال بخشی از اقلام ستاد اربعین شهرداری رشت برای زلزله‌زدگان

رئیس شورای اسلامی شهر رشت از ارسال بخشی از اقلام ستاد اربعین شهرداری رشت به‌منظور کمک به زلزله‌زدگان به کرمانشاه خبر داد.
ارسال بخشی از اقلام ستاد اربعین شهرداری رشت برای زلزله‌زدگان

View more posts from this author