ارزیابی و بررسی خدمات توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد

ارزیابی و بررسی خدمات توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: در قالب تفاهم‌نامه مابین اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارزیابی و بررسی خدمات توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.

ارزیابی و بررسی خدمات توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: در قالب تفاهم‌نامه مابین اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارزیابی و بررسی خدمات توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.
ارزیابی و بررسی خدمات توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد

View more posts from this author