ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است

ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است و این نشان می‌دهد سیستم آموزش و پرورش این استان تنها به پول فکر نمی‌کند.

ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است و این نشان می‌دهد سیستم آموزش و پرورش این استان تنها به پول فکر نمی‌کند.
ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است

View more posts from this author