اردکانیان به احتمال قوی رأی می‌آورد/ فضای مجلس برای غلامی قابل پیش‌بینی نیست

اردکانیان به احتمال قوی رأی می‌آورد/ فضای مجلس برای غلامی قابل پیش‌بینی نیست
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس گفت: اردکانیان برنامه قابل دفاع و جامعی به خصوص در زمینه آب و مهار آب و بهر‌ه‌وری مصرف انرژی به نمایندگان ارائه کرده است و به احتمال قوی رأی می‌آورد.

اردکانیان به احتمال قوی رأی می‌آورد/ فضای مجلس برای غلامی قابل پیش‌بینی نیست

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس گفت: اردکانیان برنامه قابل دفاع و جامعی به خصوص در زمینه آب و مهار آب و بهر‌ه‌وری مصرف انرژی به نمایندگان ارائه کرده است و به احتمال قوی رأی می‌آورد.
اردکانیان به احتمال قوی رأی می‌آورد/ فضای مجلس برای غلامی قابل پیش‌بینی نیست

View more posts from this author